Projekt POLET sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Pravila in pogoji uporabe spletnega portala

Opis in namen spletnega portala

Spletni portal je interaktivna spletna platforma namenjena sodelujočim podjetjem v projektu »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, katerega nosilec je Združenje delodajalcev Slovenije. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spletni portal predstavlja spletno platformo, preko katere bo potekala komunikacija med izvajalci projekta in sodelujočimi podjetji. Podjetja preko spletnega portala dostopajo do strokovno–informativnih gradiv, podpornih orodij, video vsebin ter drugih informacij o aktivnostih v projektu POLET. Prav tako je namenjen mesečnemu poročanju kontaktnih oseb iz sodelujočih podjetij o izvajanju aktivnosti v okviru vpeljave »Celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih«.

Vsebina spletnega mesta ali omenjenih pogojev je lahko kadarkoli podvržena spremembam, ki začnejo veljati hkrati z objavo na svetovnem spletu.

 

Prijava na portal

  • Vsak predstavnik sodelujočega podjetija (v nadaljevanju uporabnik) se prvič prijavi v sistem s pomočjo generiranega uporabniškega imena in gesla, kar omogoča registracijo lastnega profila na spletnem portalu.
  • Pogoj prijave na portal je podano soglasje uporabnika za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov, skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, št. 2016/679 z dne 27. aprila 2016).
  • Profil si vsak uporabnik prilagodi sam, s spremembo gesla ter dodajanjem elektronskih naslovov.
  • Uporabniki spletnega portala bodo o vsaki naloženi vsebini obveščeni preko vnešenih elektronskih naslovov.

 

Podatki, ki se zbirajo na spletnem portalu in namen zbiranja

  • Podatki o podjetju se zbirajo izključno za namene projekta, pri čemer se vodi statistika obiskanosti in aktivnosti podjetij na spletnem portalu.
  • Elektronski naslovi uporabnikov. Uporabniki lahko vnesejo katerikoli veljavni elektronski naslov. Elektronski naslovi se ne bodo posredovali ali razkrivali drugim fizičnim in pravnim osebam ali uporabljali za komercialne namene.
  • Geslo lahko uporabniki kadar koli spremenijo v zavihku »Moj profil«. V primeru pozabljenega gesla uporabniki izberejo novo geslo, ki postane veljavno, ko potrdijo sporočilo o spremembi gesla, ki ga prejmejo na izbrani elektronski naslov.

 

Piškotki

 Pri dostopanju do spletnega portala naši strežniki samodejno posnamejo informacije, ki jih vaš brskalnik pošlje, kadarkoli obiščete spletno stran. Strežniški dnevniki lahko vključujejo informacije, kot so vaša spletna zahteva, vaša interakcija s storitvijo, vrsta brskalnika, datum in čas vaše zahteve. IP-naslovi se ne shranjujejo v sistem.

 

Varovanje osebnih podatkov

Ob registraciji zahtevani podatki so potrebni za vodenje vašega profila v sistemu spletnega portala in jih varujemo strogo zaupno v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1A (Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007) ter z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, št. 2016/679 z dne 27. aprila 2016)

 

Pravice uporabnika v zvezi z osebnimi podatki

Pravica do preklica privolitve

Če ste kot uporabnik portala privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu.

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za uporabnika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec uporabniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi.

 

Pravica dostopa uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in informacije iz prvega odstavka 15. člena Splošne uredbe. Upravljalec zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Skladno z 12. členom Splošne uredbe se informacije, zagotovljene na podlagi 13. in 14. člena, ter vsa sporočila in ukrepi, sprejeti na podlagi členov 15. do 22. in 34. člena, zagotovijo brezplačno.

Če so zahteve uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, lahko: a) zaračunamo razumno pristojbino, pri čemer upoštevamo upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali b) zavrnemo ukrepanje v zvezi z zahtevo. Upravljavec nosi dokazno breme, da je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana.

Kadar uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, in če uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače, se informacije zagotovijo v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.

V skladu s točko d) petega odstavka 14. člena Splošne uredbe uporabnik ni upravičen do informacij o zbiranju in nadaljnji obdelavi osebnih podatkov v primerih, ko so bile upravljavcu zaupane informacije z namenom, da te ostanejo zaupni v okviru razmerja med upravljavcem in uporabnikom ter po presoji uporabljeni v njeno korist.

 

Pravica do popravka

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

Pravica do izbrisa

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

(b) uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava posebni vrst podatkov ali osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

(c) uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

(d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

(e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;

(f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1).

 

Zgoraj navedeno ne velja, če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Pravica do omejitve obdelave

Uporabnik ima pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov:

(a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov,

(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe,

(c) ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,

(d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi;

 

Pravica do prenosljivosti podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika ali na pogodbi, in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pri uresničevanju pravice do prenosljivosti podatkov ima uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

 

 Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot uporabnik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot uporabnik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

 

Uporabnik ima pravico, da pisno na sedež Združenja delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov: podpora@projekt-polet.si zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

 

Shranjevanje in obdelava podatkov

Podatki, ki jih vnesete v spletni portal, niso dostopni zunanjim uporabnikom in se v sistemu spletnega portala hranijo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1A (Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007) ter z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, št. 2016/679 z dne 27. aprila 2016).

 

Avtorske pravice

Vse avtorske pravice v zvezi s predmetnim spletnim mestom si pridrži imetnik domene. Sleherna uporaba spletnega mesta, ki ni v skladu z njegovim namenom, je prepovedana.

 

Pravo in pristojnost

O vseh morebitnih sporih v zvezi z uporabo spletnega mesta odločajo izključno sodišča v Ljubljani.

Za uporabo predmetnega spletnega mesta veljajo izključno zakoni Republike Slovenije.

 

Kontaktne informacije

V primeru tehničnih težav s spletnim portalom se lahko obrnete po pomoč na e-naslov podpora@projekt-polet.si in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.